Jesteś tutaj  :

Rezerwaty Pojezierza Iławskiego

REZERWAT "JEZIORA KARAŚ"

w leśnictwie Rydzewo, zajmuje powierzchnię ok. 816 h. Jezioro wraz z otaczającymi je bagnami jest miejscem lęgowym ponad 80 gatunków ptactwa wodnego i błotnego. M. in.  samotnik, kszyk, droździk, strumieniówka, świerszczak zwyczajny, brzęczka, łozówka, podróżniczek, potrzos, dziwonia, wąsatka, hełmiatka, świstun, bielik, bocian czarny, czapla biała, gęś gęgawa, łabędź biały, łyska, rybołów, wydrzyk, żuraw.

Obszar został objęty Konwencją z Ramsar  jako obszar wodnobłotny o międzynarodowym znaczeniu. Do rezerwatu prowadzi kilka dróg polnych i leśnych, łączących jego teren z szosami Iława- Jamielnik, Jamielnik-Szwarcenowo i Szwarcenowo- Stradomno. Ze względu na okalające rozlewiska, podmokłe grzęzawiska i bagna jego dostępność jest mocno utrudniona. Jezioro jest dość płytkie, a dno jeziora porasta ramienica. Rok utworzenia: 1958 r.

 

REZERWAT "JASNE"

  • jezioro Jasne ( pow. 11,19 ha ) - powstało po wytopieniu bryły lodu zalegającej w grubych warstwach piasku charakteryzuje się wyjątkową przejrzystością wody. Światło dociera do 14-15 m. Jest wyjątkowo ubogie o wysokiej kwasowości wody ( ph=4,3 ), co znajduje swoje odbicie w ubóstwie fauny i flory.

 

  • jezioro Luba (pow. 2,42 ha) - jest jeziorem dystroficznym otoczonym przez szerokie plo torfowe, ciągnące się wąską rynną w kierunku północnym. Rozwija się tam szerokie spektrum roślinności torfowiskowej, począwszy od torfowiska niskiego, przez przejściowe do fragmentów zubożałej postaci torfowiska wysokiego.

 

 

REZERWAT "CZERWICA"

to  rezerwat faunistyczny (pow.53,87 ha) utworzony dla ochrony kolonii kormorana czarnego i czapli siwej. Kolonia istnieje od 1934 r. i gniazdują w niej oprócz kormoranów czaple siwe. Aktualnie znajduje się tu ok. 200 gniazd w większości zajmowanych przez kormorany. Największą liczebność kormoranów w kolonii obserwowano w latach 50-tych, gdy występowało w niej ponad 900 gniazd. Teren rezerwatu pokrywa starodrzew w składzie: dąb bezszypułkowy, buk, sosna, świerk.

 

REZERWAT "SOSNY TABORSKIE"

niedaleko jeziora Szeląg Wielki, w okolicach miejscowości Tabórz, p. mapa dojazdu, przy parkingu leśnym znajduje się rezerwat leśny "Sosny Taborskie" o pow. 95 ha. Utworzony w 1957 roku,  aby zachować ekotyp sosny taborskiej dla celów leśnictwa doświadczalnego i praktycznego. Na obszarze rezerwatu rosną wspaniałe sosny o wysokości 40 metrów liczące ok. 250 lat. Pierścienie najstarszych sosen dochodzą do 1 m.

 

REZERWAT "JEZIORO IŁGI"

w leśnictwie Mały Gil o powierzchni  90,46 ha jest rezerwatem faunistycznym, częściowym, utworzonym w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz w celu zachowania zespołów roślinności torfowiskowej. Obszar rezerwatu stanowi eutroficzne, przepływowe jezioro wraz z wąskim pasem przyległych drzewostanów.

Do rezerwatu można dotrzeć jedynie drogami leśnymi od szos Boreczno-Iława lub Samborowo-Miłomłyn. Rezerwat jest dostępny w części północnej i południowej, gdzie drzewostan stanowi bardzo wąski pas nad brzegiem jeziora, tym niemniej dojście do lustra wody jest możliwe tylko w paru miejscach. Natomiast od strony wschodniej i zachodniej, czyli w miejscach wpływu i wypływu rzeki Iłgi, teren jest bagnisty i trudno dostępny.

 

REZERWAT "JEZIORO GAUDY"

obejmuje jez. Gaudy oraz przylegające do jeziora od strony wschodniej bagna. Powierzchnia rezerwatu wynosi 332,53 ha. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego oraz zespołów roślinności torfowiskowej. Występują tu takie gatunki, jak: bąk, podgorzałka, krakwa, cyranka, żuraw, kropiatka, zielonka, wodnik, strumieniówka, świerszczak, podróżniczek, słowik szary. Jesienią na jeziorze gromadzi się do kilku tysięcy ptaków wodnych, które znajdują tu bezpieczne miejsce żerowania i odpoczynku. Okoliczne bagna są z kolei noclegowiskiem żurawi, które w latach 80 - tych na jesiennych przelotach gromadziły się w liczbie 2000-3000 osobników. Aktualnie stada te nie przekraczają kilkuset osobników. W 1998 r. introdukowano bobry, które osiedliły się zarówno rezerwacie, jak i na obrzeżach, tworząc niewielkie rozlewiska. Rezerwat "Jezioro Gaudy" jest trudno dostępny ze względu na rozległe i niebezpieczne bagna. Taflę jeziora można zobaczyć jedynie od strony wsi Rudniki i Kamieniec. Rezerwat utworzono w 1957 roku.

 

 

REZERWAT "RZEKI DRWĘCY"

pow.1287,48 ha, utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, a w szczególności w celu ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci,certy. Obejmuje Drwęcę od źródeł do ujścia z dopływami: Grabiczka, Dylewka, Pobórska Struga, Gizela, Iławka, Elsza, Wel, Rypienica i Ruziec oraz j. Ostrowin i j. Drwęckie oraz pasy gruntów szerokości 5 metrów od ich brzegów.

 

 

REZERWAT "BUCZYNA NA ŁANIOCHU"

pow. 214,5 ha; obejmuje las bukowy - buczynę pomorską o bogatym runie rosnącą 4 km na wschód od wsi Gardzień, obejmującą teren na południe od Zatoki Widłąg. Celem ochrony jest zachowanie najbardziej wartościowego na terenie całego Pojezierza Iławskiego fragmentu buczyny pomorskiej, która występuje w formie dwóch zespołów: buczyny żyznej i buczyny kwaśnej. Największą powierzchnię zajmuje buczyna żyzna, która dodatkowo różnicuje się na dwa podzespoły: buczyny kokoryczowej i buczyny typowej. Oba zbiorowiska są rzadkie na terenie całego Pojezierza Iławskiego, a buczyna kokoryczowa jest obecnie zbiorowiskiem prawie reliktowym na tych terenach. Buczyna typowa zajmuje grzbiety i zbocza moreny czołowej. Zastoiskowe zagłębienia porasta łęg olszowo-jesionowy, a w jego sąsiedztwie rozwija się buczyna kokoryczowa lub fragmenty żyznego grądu czyśćcowego głębokości 31,8 m.

 

 

W przyszłości przewiduje się powstanie 4 nowych rezerwatów:

 

REZERWAT "ŻURAWINOWE BAGNO"

o pow. 52,4 ha; położony na północno-wschodnim skraju Smolnik; obejmuje torfowisko niskie i przejściowe z otaczającym drzewostanem

 

REZERWAT "KRZYWY RÓG"

o pow. 77,6 ha; obejmuje półwysep nad Jeziorakiem porośnięty buczyną i olchą.

 

REZERWAT "BOROWE BAGNO"

o pow. 92,4 ha - obejmujący obszar torfowiskowy porośnięty w centralnej części borem bagiennym o cechach naturalnych z udziałem roślin rzadkich i chronionych na obszarze dawnej zatoki Jez. Piotrkowskiego Małego.

 

REZERWAT "WITOSZEWSKIE GRĄDY"

celem jest zachowanie rzadkich na terenie Parku i coraz rzadszych w Polsce, dobrze rozwiniętych, żyznych zbiorowisk leśnych, jak lasy grądowe, które na obszarze projektowanego rezerwatu występują w pełnej skali zmienności: od najżyźniejszego grądu czyśćcowego i kokoryczowego, przez grąd typowy do grądu trzcinnikowego. Stwierdzono tu 294 gatunki roślin naczyniowych, w skład których wchodzą zarówno gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Nagromadzenie tak dużej liczby gatunków w małym terenie świadczy o znacznym zróżnicowaniu siedliska i ich żyzności. Z gatunków chronionych występuje tu m.in.: tojad dzióbaty.

Opracowano na podstawie :

- strony @Jacht Czarter - dostęp z dnia 11.05.2003

mapa strony   I   Administrator I   Pojezierze Iławskie   I   2014 -2021 ©  No Copy