Rezerwaty

Pojezierze Iławskie / Turystyka / Rezerwaty

Rezerwaty i pomniki przyrody Pojezierza Iławskiego

. . . to musisz zobaczyć, tu musisz tu być !

Rezerwaty Pojezierza Iławskiego

Rezerwaty i pomniki przyrody Pojezierza Iławskiego

Rezerwaty Pojezierza Iławskiego to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.

Na terenie Pojezierza Iławskiego wyodrębniono 8 rezerwatów. Rezerwat „Jeziora Karaś”, „Jasne”, „Czerwica”, „Sosny Taborskie”, „Jezioro Iłgi”, „Jezioro Gaudy”, „Rzeki Drwęcy”, „Buczyna na Łaniochu”. 
W przyszłości przewiduje się powstaną 4 nowe rezerwaty: Rezerwat „Żurawinowe Bagno”, Rezerwat „Krzywy Róg”, Rezerwat „Borowe Bagno”, Rezerwat „Witoszewskie Grądy”.

Pomnikami przyrody Pojezierza Iławskiego są pojedyn­cze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pa­miątkowej i krajobrazowej oraz odzna­czające się indywidualnymi cechami wy­różniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe i okazałych rozmia­rów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. 

W leśnictwie Rydzewo, zajmuje powierzchnię ok. 816 h. Rezerwat Jezioro Karaś wraz z otaczającymi je bagnami jest miejscem lęgowym ponad 80 gatunków ptactwa wodnego i błotnego. M. in.  samotnik, kszyk, droździk, strumieniówka, świerszczak zwyczajny, brzęczka, łozówka, podróżniczek, potrzos, dziwonia, wąsatka, hełmiatka, świstun, bielik, bocian czarny, czapla biała, gęś gęgawa, łabędź biały, łyska, rybołów, wydrzyk, żuraw. Obszar został objęty Konwencją z Ramsar  jako obszar wodno-błotny o międzynarodowym znaczeniu. Do rezerwatu prowadzi kilka dróg polnych i leśnych, łączących jego teren z szosami Iława- Jamielnik, Jamielnik-Szwarcenowo i Szwarcenowo- Stradomno. Ze względu na okalające rozlewiska, podmokłe grzęzawiska i bagna jego dostępność jest mocno utrudniona. Jezioro jest dość płytkie, a dno jeziora porasta ramienica. Rok utworzenia: 1958 r.

Z lotu ptaka Jezioro Karaś na Pojezierzu Iławskim
Z lotu ptaka, rezerwat "Jezioro Karaś" na Pojezierzu Iławskim
Tablica rezerwatu Jezioro Karaś na Pojezierzu Iławskim
Rezerwat "Jezioro Karaś" tablica informacyjna

Rezerwat „Jasne” o powierzchni 106,3 ha, utworzony 1 lipca 1988 r. Administracyjnie należy do gminy Zalewo. Składa się z dwóch jezior : Jasne i Luba.

 • jezioro Jasne ( pow. 11,19 ha ) – powstało po wytopieniu bryły lodu zalegającej w grubych warstwach piasku charakteryzuje się wyjątkową przejrzystością wody. Światło dociera do 14-15 m. Jest wyjątkowo ubogie o wysokiej kwasowości wody ( ph=4,3 ), co znajduje swoje odbicie w ubóstwie fauny i flory.
 • jezioro Luba (pow. 2,42 ha) – jest jeziorem dystroficznym otoczonym przez szerokie plo torfowe, ciągnące się wąską rynną w kierunku północnym. Rozwija się tam szerokie spektrum roślinności torfowiskowej, począwszy od torfowiska niskiego, przez przejściowe do fragmentów zubożałej postaci torfowiska wysokiego.
  Jezioro Jasne - "Rezerwat Jasne"
  Jezioro Jasne - "Rezerwat Jasne"
  Jezioro Luba - "Rezerwat Jasne"
  Jezioro Luba - "Rezerwat Jasne"

  Rezerwat faunistyczny Czerwica (pow.53,87 ha) utworzony dla ochrony kolonii kormorana czarnego i czapli siwej. Kolonia istnieje od 1934 r. i gniazdują w niej oprócz kormoranów czaple siwe. Aktualnie znajduje się tu ok. 200 gniazd w większości zajmowanych przez kormorany. Największą liczebność kormoranów w kolonii obserwowano w latach 50-tych, gdy występowało w niej ponad 900 gniazd. Teren rezerwatu pokrywa starodrzew w składzie: dąb bezszypułkowy, buk, sosna, świerk.

  Rezerwat Czerwica na Pojezierzu Iławskim
  Rezerwat "Czerwica" na Pojezierzu Iławskim
  Ptaki - Kormoran na Pojezierzu Iławskim
  Kormorany w rezerwacie "Czerwica" na Pojezierzu Iławskim

  Niedaleko jeziora Szeląg Wielki, w okolicach miejscowości Tabórz, p. mapa dojazdu, przy parkingu leśnym znajduje się rezerwat leśny „Sosny Taborskie” o pow. 95 ha. Utworzony w 1957 roku,  aby zachować ekotyp Sosny Taborskiej dla celów leśnictwa doświadczalnego i praktycznego. Na obszarze rezerwatu rosną wspaniałe sosny o wysokości 40 metrów liczące ok. 250 lat. Pierścienie najstarszych sosen dochodzą do 1 m. . . . więcej . . .

  W uścisku
  Smukłe, proste jak maszty okrętów
  Sosny Taborskie w uścisku
  Sosny Taborskie w uścisku

  W leśnictwie Mały Gil znajduje się Rezerwat Jezioro Iłgi. Obszar o powierzchni  90,46 ha jest rezerwatem faunistycznym, częściowym, utworzonym w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz w celu zachowania zespołów roślinności torfowiskowej. Obszar rezerwatu stanowi eutroficzne, przepływowe jezioro wraz z wąskim pasem przyległych drzewostanów. Do rezerwatu można dotrzeć jedynie drogami leśnymi od szos Boreczno-Iława lub Samborowo-Miłomłyn. Rezerwat jest dostępny w części północnej i południowej, gdzie drzewostan stanowi bardzo wąski pas nad brzegiem jeziora, tym niemniej dojście do lustra wody jest możliwe tylko w paru miejscach. Natomiast od strony wschodniej i zachodniej, czyli w miejscach wpływu i wypływu rzeki Iłgi, teren jest bagnisty i trudno dostępny.

  Rezerwat Jezioro Iłgi na Pojezierzu Iławskim
  Rezerwat "Jezioro Iłgi" na Pojezierzu Iławskim
  Mapa Rezerwat Jezioro Iłgi na Pojezierzu Iławskim
  Mapa rezerwatu "Jezioro Iłgi" na Pojezierzu Iławskim

  Obejmuje jez. Gaudy oraz przylegające do jeziora od strony wschodniej bagna. Powierzchnia rezerwatu wynosi 332,53 ha. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego oraz zespołów roślinności torfowiskowej. Występują tu takie gatunki, jak: bąk, podgorzałka, krakwa, cyranka, żuraw, kropiatka, zielonka, wodnik, strumieniówka, świerszczak, podróżniczek, słowik szary. Jesienią na jeziorze gromadzi się do kilku tysięcy ptaków wodnych, które znajdują tu bezpieczne miejsce żerowania i odpoczynku. Okoliczne bagna są z kolei noclegowiskiem żurawi, które w latach 80 – tych na jesiennych przelotach gromadziły się w liczbie 2000-3000 osobników. Aktualnie stada te nie przekraczają kilkuset osobników. W 1998 r. introdukowano bobry, które osiedliły się zarówno rezerwacie, jak i na obrzeżach, tworząc niewielkie rozlewiska. Rezerwat „Jezioro Gaudy” jest trudno dostępny ze względu na rozległe i niebezpieczne bagna. Taflę jeziora można zobaczyć jedynie od strony wsi Rudniki i Kamieniec. Rezerwat utworzono w 1957 roku.

  Rezerwat Jezioro Gauda na Pojezierzu Iławskim
  Rezerwat "Jezioro Gaudy" na Pojezierzu Iławskim
  Rezerwat Jezioro Gauda na Pojezierzu Iławskim
  Zawilec Gajowy

  Powierzchnia rezerwatu to 1287,48 ha, utworzonego w celu ochrony środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, a w szczególności w celu ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci, certy. Obejmuje Drwęcę od źródeł do ujścia z dopływami: Grabiczka, Dylewka, Pobórska Struga, Gizela, Iławka, Elsza, Wel, Rypienica i Ruziec oraz j. Ostrowin i j. Drwęckie oraz pasy gruntów szerokości 5 metrów od ich brzegów.

  Rezerwat Rzeki Drwęcy na Pojezierzu Iławskim
  Rzeka Drwęca
  Rezerwat Rzeki Drwęcy na Pojezierzu Iławskim
  Rezerwat "Rzeki Drwęcy"

  Powierzchnia 214,5 ha obejmuje las bukowy – buczynę pomorską o bogatym runie rosnącą 4 km na wschód od wsi Gardzień, obejmującą teren na południe od Zatoki Widłąg. Celem ochrony jest zachowanie najbardziej wartościowego na terenie całego Pojezierza Iławskiego fragmentu buczyny pomorskiej, która występuje w formie dwóch zespołów: buczyny żyznej i buczyny kwaśnej. Największą powierzchnię zajmuje buczyna żyzna, która dodatkowo różnicuje się na dwa podzespoły: buczyny kokoryczowej i buczyny typowej. Oba zbiorowiska są rzadkie na terenie całego Pojezierza Iławskiego, a buczyna kokoryczowa jest obecnie zbiorowiskiem prawie reliktowym na tych terenach. Buczyna typowa zajmuje grzbiety i zbocza moreny czołowej. Zastoiskowe zagłębienia porasta łęg olszowo-jesionowy, a w jego sąsiedztwie rozwija się buczyna kokoryczowa lub fragmenty żyznego grądu czyśćcowego głębokości 31,8 m.

  Rezerwat Buczyna na Łaniochu na Pojezierzu Iławskim
  Łanioch
  Rezerwat Buczyna na Łaniochu na Pojezierzu Iławskim
  Rezerwat "Buczyna na Łaniochu" na Pojezierzu Iławskim

  W przyszłości przewiduje się powstaną 4 nowe rezerwaty: Rezerwat „Żurawinowe Bagno”, Rezerwat „Krzywy Róg”, Rezerwat „Borowe Bagno”, Rezerwat „Witoszewskie Grądy”.

  Rezerwat "Żurawinowe Bagno"

  o pow. 52,4 ha; położony na północno-wschodnim skraju Smolnik; obejmie torfowisko niskie i przejściowe z otaczającym drzewostanem

  Rezerwat "Krzywy Róg"

  o pow. 77,6 ha; obejmie półwysep nad Jeziorakiem porośnięty buczyną i olchą.

  Rezerwat "Borowe Bagno"

  o pow. 92,4 ha – obejmie obszar torfowiskowy porośnięty w centralnej części borem bagiennym o cechach naturalnych z udziałem roślin rzadkich i chronionych na obszarze dawnej zatoki Jez. Piotrkowskiego Małego.

  Rezerwat "Witoszewskie Grądy"

  celem jest zachowanie rzadkich na terenie Parku i coraz rzadszych w Polsce, dobrze rozwiniętych, żyznych zbiorowisk leśnych, jak lasy grądowe, które na obszarze projektowanego rezerwatu występują w pełnej skali zmienności: od najżyźniejszego grądu czyśćcowego i kokoryczowego, przez grąd typowy do grądu trzcinnikowego. Stwierdzono tu 294 gatunki roślin naczyniowych, w skład których wchodzą zarówno gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Nagromadzenie tak dużej liczby gatunków w małym terenie świadczy o znacznym zróżnicowaniu siedliska i ich żyzności. Z gatunków chronionych występuje tu m.in.: tojad dzióbaty.

  Pomniki przyrody Pojezierza Iławskiego

  Pomnikami przyrody są pojedyn­cze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pa­miątkowej i krajobrazowej oraz odzna­czające się indywidualnymi cechami wy­różniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe i okazałych rozmia­rów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Tylko na gruntach Nadleśnictwa Iława znajduje się 45 pomników przyrody, w tym : pojedyncze drzewa – 31 szt, grupy drzew – 11 szt, aleje – 2 szt, głaz narzutowy – 1 szt.

  Pomniki są rozproszone na całym terenie nadleśnictwa, funkcjonują jako przykłady osobliwości oraz okazałości i długowieczności tworów przyrody. Mają niebywałą przydatność dla celów edukacyjnych jednak ich użyteczność zależy przede wszystkim od dostępności i położenia. Spośród wspomnianych 35 pomników na uwagę zasługują:

  • sosna o trzech pniach rosnąca w pobliżu „Rezerwatu Iłgi”, zwana „Królową Lasu” (niestety, uszkodzona przez wiatr w 2001 roku);
  • „Aleja Napoleona”, przy drodze gruntowej z Szymbarka do szosy Iława – Susz, licząca kiedyś ok. 100 sosen, obecnie znacznie mniej, która swoja nazwę zawdzięcza temu, że ponoć tą drogą podążał Napoleon w kierunku Kamieńca.
  • „Gruba sosna” obwód 310 cm, gm. Iława, leśn. Rożek, przy drodze leśnej w oddz. 276 (okolice Tłokowiska).

  Nie sposób więc przytoczyć tutaj wszystkich pomników przyrody na terenie Pojezierza Iławskiego. Próbę usystematyzowania ich w regionie prezentują tabele grupowane wg. występowania w gminach : Biskupiec Pomorski, Iława, Kisielice, Lubawa, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

  Pomniki przyrody w gminie Biskupiec Pomorski

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  9dąb szypułkowy Quercus robur “Kubuś”44416Biskupiec Pomorskiw. Wielka Tymawa-w parku
  186lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  34022Biskupiec Pomorskiw. Babalice-w parku
  187dąb szypułkowy
  Quercus robur
  38923Biskupiec Pomorskiw. Sędzice-w parku
  208lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum
  770
  370
  32
  30
  Biskupiec Pomorskiw. Łąkorek-w parku
  229sosna pospolita Pinus silvestris buk pospolity Fagus sylvatica262
  231
  22
  24
  Biskupiec PomorskiL-ctwo Grabiny
  273dąb szypułkowy Quercus robur-3 szt.380-42023-25Biskupiec Pomorskiprzy b. Kościele ewangelickim w Biskupcu Pomorskim
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  29524Biskupiec Pomorskiw. Lipinki – dz. Nr 271,
  „Lipinianka – Julianka”
  274buk pospolity
  Fagus sylvatica
  43625Biskupiec Pomorskiw. Wielka Tymawa- w parku
  275klon jawor Acer pseudoplatanus32524Biskupiec Pomorskiw. Wonna- w parku
  330żywotnik zachodni Thuja occidentalis- 6 szt.152-23020-24Biskupiec PomorskiL-ctwo Krotoszyny, oddz.
  41m
  331lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  brzoza brodawkowata Betula pendula
  475
  275
  23
  23
  Biskupiec PomorskiL-ctwo Krotoszyny, oddz. 1 h, nad jez. Trupel
  332dąb szypułkowy
  Quercus robur
  32033Biskupiec PomorskiL-ctwo Krotoszyny, oddz. 3 b, nad jez. Trupel
  333wiąz szypułkowy
  Ulmus laevis-2 szt.
  dąb szypułkowy
  Quercus robur
  klon pospolity Acer platanoides-4 szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  grab pospolity Carpinus betulus-2 szt.
  klon jawor
  Acer pseudoplatanus
  topola biała
  Populus alba
  258-412
  329
  258-315
  295
  201-290
  272
  483
  22-24
  22
  20-28
  24
  19-20
  24
  32
  Biskupiec PomorskiW parku w Łąkorku
  334modrzew europejski
  Larix decidua
  26430Biskupiec PomorskiL-ctwo Lipowa Góra, oddz. 197 t
  Nr ew.ObiektObwód cmWysokość mGminaLokalizacja
  379Aleja-765 szt.: dąb szypułkowy
  Quercus robur-711
  szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata-44 szt.
  jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior- 2 szt.
  klon pospolity
  Acer platanoides
  74-38118-35Biskupiec PomorskiPrzy drodze Biskupiec Pomorski-Piotrowice- granica województwa
  380klon srebrzysty
  Acer sacharinum
  30518Biskupiec PomorskiPrzy polnej drodze Sędzice- Mierzyn
  381daglezja zielona Pseudotsuga menziesii-66 szt.151-23020-35Biskupiec PomorskiN-ctwo Jamy, L-ctwo Lipowa Góra, oddz. 161a
  382modrzew europejski
  Larix decidua-6 szt.
  215-28735-36Biskupiec PomorskiL-ctwo Wąkop, oddz. 138 a i 138 c
  428dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33018Biskupiec PomorskiPrzy Szkole Podstawowej w Biskupcu, przy ul.
  Grudziąckiej 28
  429dąb szypułkowy Quercus robur-2 szt.
  buk pospolity
  Fagus sylvatica-3 szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata-3 szt.
  buk pospolity odm. czerwona
  Fagus sylvatica subsp. Purpurea
  362-388
  300-320
  311-504
  294
  20,22
  20
  19-25
  20
  Biskupiec Pomorskiw. Czachówki, w parku
  430dąb szypułkowy Quercus robur-4 szt.332-42818-22Biskupiec Pomorskiw. Czachówki, przy drodze polnej w strefie ochrony
  parku zabytkowego
  431buk pospolity Fagus sylvatica-2 szt.
  klon jawor
  Acer pseudoplatanus
  350,397,
  376
  22,16
  18
  Biskupiec Pomorskiw. Czachówki, drzewa wchodzą w skład zadrzewień
  gosp. rolnego

  Pomniki przyrody w gminie Iława

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  36cis pospolity Taxus baccata- 4 szt.402.8IławaL-ctwo Rożek oddz. 296 (1962)
  41cis pospolity Taxus baccata- 3 szt.303.5IławaL-ctwo Rożek oddz. 297 (1962)
  134dąb szypułkowy
  Quercus robur
  32525IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Papiernia oddz. 274 (1963)
  135sosna pospolita Pinus silvestris- 2 szt.,
  dąb szypułkowy
  Quercus robur- 2 szt.
  280;340
  310;365
  26;29
  25;30
  IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Smolniki oddz. 144a (1963)
  L-ctwo Smolniki oddz.
  145a,b (1963)
  137dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33019IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Radomno oddz. 127c (1963)
  138dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.370;38526;30IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Radomno oddz. 69f, 54c (1963)
  215dąb szypułkowy
  Quercus robur
  58528IławaN-ctwo Iława,
  m. Segnowy, pole p. Sitnika
  216dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42527IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962)
  217dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42529IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962)
  218dąb szypułkowy
  Quercus robur
  51027IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 129 (1962)
  221dąb szypułkowy
  Quercus robur
  43023IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962)
  222dąb szypułkowy
  Quercus robur
  41030IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962)
  223dąb szypułkowy
  Quercus robur
  45024IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962)
  224dąb szypułkowy
  Quercus robur
  50025IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962)
  225dąb szypułkowy
  Quercus robur
  56024IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 202 (1962)
  226dąb szypułkowy
  Quercus robur
  57525IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 183a (1962), 200m od rz. Osy
  227dąb szypułkowy
  Quercus robur
  64530IławaN-ctwo Iława,
  L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962), nad jez.
  Szymbarskim 100m od rz.
  Osy
  234„Aleja Napoleona”- ok. 100 sosen50-38010-25IławaN-ctwo Iława, przy drodze gruntowej z
  Szymbarka na N od szosy Iława-Susz
  343dąb szypułkowy
  Quercus robur
  65530IławaL-ctwo Rydzewo oddz. 183a (1962), 400m od rz. Osy
  366sosna pospolita
  Pinus silvestris
  31032IławaL-ctwo Rożek oddz. 267d (1972)
  407buk pospolity Fagus sylvatica- 3 szt.420-43528-30Iławam. Rudzienice, park podworski
  408jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior,
  dąb szypułkowy
  Quercus robur
  370
  360
  27
  29
  Iławam. Stanowo, park podworski
  432buk pospolity
  Fagus sylvatica
  47032IławaL-ctwo Gardyny, SW część oddz. 66g
  433buk pospolity Fagus sylvatica-2 szt.420, 43832IławaL-ctwo Gardyny, W część oddz. 80a
  539dąb szypułkowy Quercus robur- 13 szt.320-62022IławaSkraj lasu przy drodze nadjeziornej z zamku w Szymbarku do ZR Kamionka (na pocz. pomnik nr 227, na końcu nr 343)
  540dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.350-50022Iławam. Szymbark, b. Park, N od szpaleru- pomnika nr 539
  541dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.350-50022IławaSkraj pól i parku, przy drodze z Szymbarka do ZR Kamionka, N od pomnika nr 226
  542dąb szypułkowy Quercus robur- 6 szt.350-56522Iławam. Szymbark, przy drodze na skraju b. Parku, NW od
  pomnika nr 540
  561dąb szypułkowy
  Quercus robur
  40025IławaGrunty w. Grudzień
  614dąb szypułkowy
  Quercus robur,
  grochodrzew
  320
  170
  26
  23
  IławaN-ctwo , blisko kempingu nad jez. Gil Wlk., po E stronie drogi Makowo-Sąpy
  615lipa drobnolistna Tilia cordata- aleja 38 szt.225-38021-23IławaPrzy rozstajach dróg do Sąp, Makowa i Samborowa
  616dąb szypułkowy
  Quercus robur,
  buk pospolity Fagus sylvatica- 36 szt., w tym 2 podwójne
  365
  290-490
  29
  29-30
  Iława700 m N od rozstajów dróg do Sąp, Makowa i Samborowa, po W stronie drogi, na skraju lasu po obu stronach cieku
  617dąb szypułkowy Quercus robur- z rozległymi napływami korzeniowymi53525Iława40 m N od rozstajów dróg do Sąp, Makowa i Samborowa, po W stronie drogi
  827jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  32520IławaN-ctwo Iława,
  m. Szałkowo 36, posesja p. R. Grotmana
  961Aleja 28 sztuk:
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 26 szt.,
  dąb szypułkowy
  Quercus robur-2 szt.
  550-305,
  464-442
  22-20Iławam. Gardzień, N-ctwo Iława, L-ctwo Srokowo oddz. 33
  962Grupa 14 sztuk drzew:
  lipa drobnolistna- 12 szt.
  Tilia cordata,
  klon zwyczajny- 2 szt.
  Acer platanoides
  486-314,
  280-254
  23Iławam. Gardzień, N-ctwo Iława, fragment dawnej alei z
  Gardzienia do Szymbarka
  963Grupa 6 sztuk drzew:
  lipa drobnolistna- 2 szt.
  Tilia cordata,
  buk pospolity-2 szt.
  Fagus sylvatica,
  klon zwyczajny
  Acer platanoides-2 szt.
  409-318
  395-337
  324-263
  22Iławam. Gardzień, N-ctwo Iława, w centrum wsi
  964Grupa 8 sztuk drzew:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur- 3szt.,
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 2 szt.,
  brzoza brodawkowata
  Betula pendula-2 szt,
  klon zwyczajny
  Acer platanoides
  492-365,
  313-312,
  280-248,
  246
  21-22,
  25
  23
  23
  Iławam. Gardzień, N-ctwo Iława, w zachodniej części wsi,
  wzdłuż rowu
  1259dąb szypułkowy
  Quercus robur
  41626Iławaoddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie nad brzegiem Jeziora Jeziorak, 1 m od drogi asfaltowej
  1260dąb szypułkowy
  Quercus robur
  40326Iławaoddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 3 m od lini brzegowej Jeziora Jeziorak i 4 m od drogi asfaltowej
  1261dąb szypułkowy
  Quercus robur
  41525Iławaoddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 4 m od lini brzegowej Jeziora Jeziorak
  1262dąb szypułkowy
  Quercus robur
  40026Iławaoddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 3 m od Jeziora Jeziorak
  1263dąb szypułkowy
  Quercus robur
  46025Iławaoddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 3 m od drogi asfaltowej, 3 m od Jeziora Jeziorak
  1264dąb szypułkowy
  Quercus robur
  38025Iławaoddz. 74 l leśnictwo Gardyny, 5 m od lini brzegowej Jeziora Jeziorak i 1 m od drogi asfaltowej
  1265dąb szypułkowy
  Quercus robur
  35025Iławaoddz. 74 l leśnictwo Gardyny, 4 m od lini brzegowej Jeziora Jeziorak i 4 m od drogi asfaltowej
  1266jesion wyniosły
  Fraxinus Excelsior
  „Jesion Toeppena”
  52027Iławaoddz. 73 k leśnictwo Gardyny, na skraju uprawy leśnej z zadrzewieniem rosnącym przy budynku gospodarczym w Sarnówku
  1267grab pospolity
  Carpinus betulus
  23824Iławaoddz. 74 j leśnictwo Gardyny, na skraju uprawy leśnej z zadrzewieniem rosnącym przy budynku gospodarczym w Sarnówku
  1268lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  47427Iławaoddz. 74 k leśnictwo Gardyny, na skarpie, 1 m od drogi asfaltowej
  1276Aleja:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur- 188 szt.
  grusza
  Pyrus -6szt. kasztanowiec Aesculus-
  3 szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 23 szt.
  klon zwyczajny Acer platanoides- 25 szt.
  wiąz górski
  Ulmus gabra- 4 szt.
  inne gatunki-11 szt.
  73-395
  82-185
  173-210
  185-250
  209-311
  170
  -Iławaśródpolna aleja o długości ok. 3 km prowadząca z Kamionki w stronę Szymbarka, wzdłuż jeziora Szymbarskiego
  1277Aleja:
  grab
  Carpinus betulus-
  39 szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 121 szt.
  olsza czarna
  Alnus glutinosa- 11 szt.
  dąb szypułkowy Quercus robur- 18 szt.
  inne gatunki-10 szt.
  70-314
  140-550
  80-300
  220-394
  80-328
  -Iławaśródpolna droga z Gardzienia, od starego koryta Osy w kierunku Szymbarka do skraju lasu oddz. 94 A, leśnictwo Gardyny
  Nr ew.ObiektObwód cmWysokość mGminaLokalizacja
  1278Aleja:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur- 6 szt.
  jesion
  Fraxinus- 8 szt.
  klon zwyczajny
  Acer platanoides- 12 szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 49 szt.
  osika
  Populus tremula-
  1 szt.
  inne gatunki – 3 szt.
  60-360
  40-320
  50-260
  90-400
  420
  40-200
  -Iławaaleja prowadząca do Szymbarka w kierunku wschodnim od szosy Iława – Susz do drzewostanu oddz.
  180, nadleśnictwo Iława, obr. Iława
  1279Aleja:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur- 7szt.
  klon zwyczajny
  Acer platanoides- 24 szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 25 szt.
  olsza czarna
  Alnus glutinosa- 8 szt.
  wierzba Salix sp.- 2 szt.
  70-290
  40-290
  40-340
  100-340
  150-240
  -Iławaaleja od lasu oddz. 94 nadl. Iława, leśnictwo Gardyny w kierunku północno – zachodnim do szosy Iława - Susz
  Nr ew.ObiektObwód cmWysokość mGminaLokalizacja
  1280Aleja:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur- 32 szt.
  jesion
  Fraxinus- 14 szt.
  kasztanowiec
  Aesculus- 6 szt.
  klon zwyczajny
  Acer platanoides- 93 szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 51 szt.
  wiąz górski
  Ulmus gabra- 9 szt.
  wierzba
  Salix sp.- 20 szt. grab Carpinus- 3 szt.
  olsza czarna
  Alnus glutinosa- 4 szt.
  topola
  Populus- 1 szt.
  inne gatunki-6 szt.
  30-413
  50-310
  200-320
  50-44
  40-490
  10-130
  80-400
  150-250
  220-320
  410
  70-240
  -Iławaaleja śródpolna od Szymbarka w kierunku południowo – wschodnim do szosy Iława - Susz
  1290modrzew europejski
  Larix decidua
  34033Iławaw oddz. 265 n leśnictwo Śliwa, 24 m od drogi prowadzącej od szosy Boreczno – Urowo do Mozgowa

  Pomniki przyrody w gminie Kisielice

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  257/96buk pospolity
  Fagus silvatica
  37032KisieliceN-ctwo Susz, L-ctwo Kisielice, oddz. 228k
  32/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33625Kisielicew. Jędrychowo, przy boisku sportowym
  33/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33422Kisielicew. Kantowo, po prawej stronie drogi od Kisielic, 700
  od Kantowa
  34/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  42320Kisielicew. Klimy, po prawej stronie drogi z Klim do Kisielic
  35/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  37822Kisielicew. Limża, po lewej stronie drogi do Pławt Wlk., 250 m
  od Limży
  36/98klon pospolity
  Acer platanoides
  27819Kisielicew. Limża, po lewej stronie drogi do Pławt Wlk., 300 m
  od Limży
  37/98klon pospolity
  Acer platanoides
  25818Kisielicew. Limża, po prawej stronie drogi do Pławt Wlk., 350 m
  od Limży
  38/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33321Kisielicew. Limża, po prawej stronie drogi do Pławt Wlk., 700 m
  od Limży
  39/98dąb szypułkowy Quercus robur- 4 szt.248-32022Kisielicew. Limża, w parku nad rz. Gardęgą
  40/98dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.345-44024Kisielicew. Limża, w parku w pobliżu starego cmentarza
  41/98buk pospolity Fagus silvatica- 3 szt.320-36123Kisielicew. Łęgowo, przy kościele
  42/98dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.325-36222Kisielicew. Łęgowo, przy kościele
  43/98dąb szypułkowy Quercus robur- podwójny66020Kisielicew. Łęgowo, w parku na S od dużego stawu
  44/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42320Kisielicew. Łęgowo, w parku na S od dużego stawu
  46/98Aleja 29 szt.:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur
  145-30318-22Kisielicew. Łęgowo, wzdłuż drogi na N od dużego stawu
  47/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  34422KisieliceN-ctwo Susz, L-ctwo Kisielice, oddz. 231d
  48/98dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.363, 38522Kisielicew. Ogrodzieniec, przy drodze dzielącej park od lasu
  49/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42022Kisielicew. Ogrodzieniec, przy kapliczce na zakręcie drogi do Jędrychowa, 400 m od
  Ogrodzieńca
  50/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  34922Kisielicew. Pławy Wlk., w parku między runiami dworku a
  stawem
  51/98jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  27324Kisielicew. Pławy Wlk., w parku między runiami dworku a
  stawem
  52/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42522Kisielicew. Trupel (kolonia), po lewej stronie drogi Trupel-
  Szwarcenewo
  53/98topola czarna
  Populus nigra
  61728Kisielicew. Trupel, przy budynku nr 39

  Pomniki przyrody w gminie Lubawa

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  67głaz- granit szaroróżowy4500.6LubawaN-ctwo Olsztynek,
  L-ctwo Napromek oddz. 180 (1965), ok. 50M od
  leśniczówki
  68głaz- granit szary6600.9LubawaN-ctwo Olsztynek,
  L-ctwo Napromek oddz. 180 (1965), szczyt wzgórza 150m SW od L-ctwa
  277głaz- granitognejs szaroróżowy10501.5Lubawa1 km E od Złotowa, na S skraju lasu
  389jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  39027LubawaE skraj wsi Napromek, przy drodze
  528cis pospolity
  Tacus baccata
  604LubawaW ruinach zamku w Lubawie
  919dąb szypułkowy
  Quercus robur
  443-LubawaL-ctwo Biała Góra, oddz.
  302
  -głaz narzutowy
  „Janek”
  6102.4Lubawadziałka nr 45, obręb Rumienica, msc. Rumienica

  Pomniki przyrody w gminie Małdyty

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  27dąb szypułkowy
  Quercus robur
  58025MałdytyL-ctwo Sambród oddz.
  188x,(1964)
  28dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.360;38033MałdytyL-ctwo Wenecja oddz. 242 (1964)
  29dąb szypułkowy Quercus robur- 11 szt.320-43032-35MałdytyL-ctwo Wenecja oddz. 238, 239 (1964)
  34dąb szypułkowy
  Quercus robur
  52030MałdytyL-ctwo Sambród oddz.
  184a,(1964)
  37dąb szypułkowy
  Quercus robur
  47525MałdytyL-ctwo Zimne oddz. 324 (1964)
  274głaz- granit6001.4MałdytyL-ctwo Sambród oddz. 185 (1964)
  360dąb szypułkowy Quercus robur- 4 szt.320-45026-30MałdytyL-ctwo Wenecja, przy linii oddz. 239/238 (1964)
  361dąb szypułkowy
  Quercus robur
  32033MałdytyL-ctwo Nowy Dwór oddz. 207g (1964), przy linii oddz.
  204
  362dąb szypułkowy
  Quercus robur
  50030MałdytyL-ctwo Sambród oddz. 167z (1964), przy drodze leśnej
  364modrzew europejski Larix decidua- 83 szt.110-29033-42MałdytyL-ctwo Nowy Dwór oddz.
  175i (1975)
  414dąb szypułkowy
  Quercus robur
  55027Małdytypark podworski na W brzegu
  J. Miedzianego
  415platan- 3 szt.248-29718-21MałdytyPark podworski w Plękitach
  939dąb szypułkowy Quercus robur- 5 szt.
  lipy drobnolistna
  Tilia cordata- 3 szt.
  lipa szerokolistna
  Tilia platyphyllos- 1 szt.
  buk pospolity
  Fagus sylvatica- 6 szt.
  kasztanowiec biały
  Aesculus hippocastanum- 1 szt.
  305-600
  305-320
  330
  300-375
  325
  25-30
  25-28
  24
  20-28
  23
  MałdytyN-ctwo Dobrocin, m.
  Małdyty Stary Park k/hotelu pod Kłobukiem W strona drogi E-7
  940lipa szerokolistna Tilia platyphyllos-3 szt.354-43528-30MałdytyN-ctwo Dobrocin, m. Małdyty, ”Stary Park” E strona drogi E-7
  941dąb szypułkowy Quercus robur- 4 szt.
  buk pospolity
  Fagus sylvatica- 6szt.
  305-470
  300-390
  25
  25-28
  MałdytyN-ctwo Dobrocin, m. Małdyty ośrodek TKKF
  „Jantar”
  942wiśnia ptasia
  Prunus avium
  23512MałdytyN-ctwo Dobrocin,
  m. Małdyty, stadion gminny, k/przejazdów PKP

  Pomniki przyrody w gminie Miłakowo

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  21dąb szypułkowy Quercus robur- 22 szt.320-58022-30Miłakowom. Warkałki, grunt p. Sierginisa- 11szt., Stasiaka-
  2 szt., Kosacza- 9 szt.
  21dąb szypułkowy Quercus robur- 22 szt.320-58022-30Miłakowom. Warkałki, grunt p. Sierginisa- 11szt., Stasiaka-
  2 szt., Kosacza- 9 szt.
  33dąb szypułkowy Quercus robur- 12 szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  250-480
  400
  25-30
  20
  Miłakowom. Warkałki, przy wąwozie
  38Lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 7 szt.
  190-40023-30Miłakowom. Warkałki, przy szkole
  273głaz- granit różowy11501.8MiłakowoL-ctwo Roje oddz. 99 (1964)
  450sosna zwyczajna
  Pinus silvestris
  „Sosna Antoniego”
  36018MiłakowoL-ctwo Miłakowo oddz. 36, skarpa traktu Miłakowo- Henrykowo
  451dąb szypułkowy
  Quercus robur
  „Partyzant” z tabl. upamiętniającą rozstrzelanych partyzantów
  42028MiłakowoL-ctwo Miłakowo oddz. 31, przy drodze wzdłuż oddz. 29
  452dąb szypułkowy Quercus robur – 9 szt.360-45023-30MiłakowoL-ctwo Miłakowo oddz. 7, E i NE od kurhanów
  453lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  50023MiłakowoL-ctwo Miłakowo oddz. 7, przy drodze (S od Stolna)
  454dąb szypułkowy
  Quercus robur
  „Dąb przy Altanie”
  36029MiłakowoL-ctwo Miłakowo oddz. 31
  455grab pospolity Carpinus betulus- 2 szt.195, 21517; 21MiłakowoL-ctwo Miłakowo oddz. 5, blisko Miłakówki
  456dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.360, 44026; 29MiłakowoL-ctwo Miłakowo, E skraj oddz. 6
  457Wierzba sp.
  Salix sp.
  450-Miłakowom. Miłakowo, nad Miłakówką, 45m S od mostu
  458dąb szypułkowy
  Quercus robur
  „Dąb Butelkowy” (usychający)
  44022MiłakowoL-ctwo Miłakowo, na polu między oddz. 28 i 29
  459dąb szypułkowy
  Quercus robur
  59026Miłakowoprzy drodze Sporytyny- Stolno
  460dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.,
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 3 szt.
  260-345
  350-600
  22-28
  22-28
  Miłakowoprzy „spalonej leśniczówce1,5 km SE od fermy ZR Głodówko
  461grab pospolity
  Carpinus betulus
  26413Miłakowo1,7 km E od fermy ZR Głodówko
  462buk pospolity
  Fagus sylvatica
  47528Miłakowo1,5 km E od fermy ZR Głodówko
  463dąb szypułkowy
  Quercus robur
  Dęby na Kurhanie”- 2 szt.
  262, 30025Miłakowo1,6 km E od fermy ZR Głodówko
  464dąb szypułkowy
  Quercus robur
  „Czarci Dąb”
  46525Miłakowo1,5 km E od fermy ZR Głodówko
  465sosna pospolita
  Pinus silvestris
  31529MiłakowoW zaroślach przy drodze polnej Głodówko-Stolno
  466dąb szypułkowy
  Quercus robur
  36025MiłakowoN-ctwo Dobrocin, pole ZR Głodówko w pobliżu oddz. 8
  467dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.395, 46023Miłakowo1,2 km NE od fermy ZR Głodówko
  468dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.455, 50023Miłakowo1 km E od fermy ZR Głodówko
  604lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 2 szt.
  360, 42024MiłakowoRóżnowo, na pastwisku przed parkiem i przy drodze do Lesisk
  605dąb szypułkowy Quercus robur- 12 szt.300-45030MiłakowoRóżnowo, przy drodze wzdłuż parku
  606lipa drobnolistna Tilia cordata- 140 szt.240-32023-25MiłakowoMiłakowo, przedłużenie ul. Mazowieckiej do „Lasu Gminnego”
  607dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.,
  kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum- 2 szt.
  dąb szypułkowy
  Quercus robur
  370, 465
  350, 435
  510
  28
  20
  30
  MiłakowoPonary, przy czworakach w parku przypałacowym
  -na dziedzińcu pałacu
  620dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.,
  brzoza brodawkowata
  Betula pendula
  340-360
  230
  25
  23
  Miłakowom. Pityny, wąwóz po N stronie szosy
  621buk pospolity Fagus sylvatica- 2 szt.400, 42029MiłakowoL-ctwo Miłakowo oddz. 20b, skraj lasu od strony pól ZR Stolno
  623sosna pospolita Pinus silvestris- 2 szt.,
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  265, 270
  510
  27
  25
  MiłakowoL-ctwo Miłakowo oddz. 7 i 8, przy drodze wzdłuż lasu i pól ZR Miłakowo
  624lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 2 szt.
  410.61027Miłakowom. Bolity, naprz. Oddz. 69, L-ctwo Roje
  632olsza48018MiłakowoStare Bolity, nad jez. Fila
  633lipa drobnolistna Tilia cordata- 5 szt.,
  klon pospolity
  Acer platanoides- 3 szt.
  255, 380,
  410, 450,
  580
  320, 320,
  360
  25-26
  21, 21, 24
  Miłakowom. Biernatki, przy drodze koło starego cmentarza
  801dąb szypułkowy
  Quercus robur,
  lipa drobnolistna Tilia cordata- zrośnięte w jeden pień
  46026MiłakowoN-ctwo Dobrocin, N od w.
  Pawełki
  802dąb szypułkowy
  Quercus robur
  29524MiłakowoN-ctwo Dobrocin, wąwóz przy drodze Pawełki-Podągi
  803dąb szypułkowy
  Quercus robur
  29024MiłakowoN-ctwo Dobrocin, wąwóz przy drodze Pawełki-Podągi
  804dąb szypułkowy
  Quercus robur
  25524MiłakowoN-ctwo Dobrocin, wąwóz przy drodze Pawełki-Podągi
  805dąb szypułkowy
  Quercus robur
  51524MiłakowoN-ctwo Dobrocin, wąwóz przy drodze Pawełki-Podągi
  806dąb szypułkowy
  Quercus robur
  72020MiłakowoN-ctwo Dobrocin, pole po lewej stronie drogi Pawełki- Podągi
  807dąb szypułkowy
  Quercus robur
  28524MiłakowoN-ctwo Dobrocin, pole po prawej stronie drogi Pawełki- Podągi
  808dąb szypułkowy
  Quercus robur
  47026MiłakowoN-ctwo Dobrocin, pole po prawej stronie drogi Pawełki- Podągi
  809dąb szypułkowy
  Quercus robur
  37526MiłakowoN-ctwo Dobrocin, pole po prawej stronie drogi Pawełki- Podągi
  810dąb szypułkowy
  Quercus robur
  37526MiłakowoN-ctwo Dobrocin, pole po prawej stronie drogi Pawełki- Podągi
  814dąb szypułkowy
  Quercus robur
  43025MiłakowoN-ctwo Dobrocin, lewy brzeg rz. Pasłęki przy kładce na trasie Żołędno-Wapnik
  815dąb szypułkowy
  Quercus robur
  36020MiłakowoN-ctwo Dobrocin, m. Żołędno lewy brzeg rz. Pasłęki przy kładce do Wapnik- 22 m od pomnika nr 814
  850dąb szypułkowy
  Quercus robur
  41020MiłakowoN-ctwo Dobrocin, m.
  Różnowo

  Pomniki przyrody w gminie Miłomłyn

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  82sosna pospolita
  Pinus silvestris
  „Sosna nad jez. Iłgi”
  38035MiłomłynN-ctwo Miłomłyn,
  L-ctwo Drwęca oddz. 80h (1962)
  86dąb szypułkowy
  Quercus robur
  37031MiłomłynN-ctwo Miłomłyn,
  L-ctwo tarda oddz. 113 (1971)
  87dąb szypułkowy
  Quercus robur
  „Dąb nad Kanałem Ostródzko- Elbląskim”
  54024MiłomłynN-ctwo Miłomłyn,
  L-ctwo Śródjezierze oddz.
  197 (1971)
  266głaz- jasnoszary granit grubokrystaliczny10001.1MiłomłynPastwisko wsi Mały Gil, 40m od jeziora
  352stanowisko żółwia błotnego--MiłomłynL-ctwo Przemysławów, bezodpływowe bagna śródleśne w oddz. 135h; 155f, h; 156a, d (1971)

  Pomniki przyrody w gminie Morąg

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  288głaz- granit szaroróżowy5002Morągm. Lubin, przy domu p. Kozłowskiego
  390szpaler:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur- 16 szt.,
  klon zwyczajny
  Acer platanoides- 3 szt.,
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 2 szt.,
  kasztanowiec biały
  Aesculus hippocastanum- 2 szt.
  300-74023-28Morągm. Markowo, przy drodze do gajówki
  391lipa drobnolistna Tilia cordata- 6 szt.,
  grab pospolity
  Carpinus betulus- 6 szt.,
  buk pospolity
  Fagus sylvatica- 4 szt.,
  dąb szypułkowy
  Quercus robur- 4 szt.
  250-45018-29Morągm. Markowo park podworski
  392lipa drobnolistna Tilia cordata- 6 szt.,340.6325.3Morągm. Wenecja park podworski
  393dąb szypułkowy
  Quercus robur
  59027Morągpole przy drodze Słonecznik
  -Wenecja (po prawej), 3km od Słonecznika
  440dąb szypułkowy
  Quercus robur
  75018MorągL-ctwo Strużyna oddz. 57d
  1154wierzba biała
  Salix alba
  82320MorągN-ctwo Dobrocin, Nowy Dwór, w obrębie miejscowości, po prawej stronie drogi do Morąga (zPasłęka), na łuku
  1166dąb szypułkowy
  Quercus robur
  49726MorągN-ctwo Dobrocin, Morąg ul. Zawiszy Czarnego- zieleniec k/zamku

  Pomniki przyrody w gminie Nowe Miasto Lubawskie

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  255buk pospolity
  Fagus sylvatica
  44025Nowe Miasto LubawskieL-ctwo Tylice, oddz. 30f
  256buk pospolity
  Fagus sylvatica
  50225Nowe Miasto LubawskieL-ctwo Tylice, oddz. 31b
  257sosna pospolita
  Pinus silvestris
  44323Nowe Miasto LubawskieL-ctwo Tylice, oddz. 17b
  258dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.354, 41024, 25Nowe Miasto LubawskieL-ctwo Tylice, oddz. 12f

  Pomniki przyrody w gminie Ostróda

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  81głaz- granit szary13002.85OstródaN-ctwo Ostróda stok nad rz. Dylewską przy szosie Ostrowin-Kraplewo
  93lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  56020OstródaN-ctwo Stare Jabłonki,
  m. Ostrowin, przy byłym pałacu
  102buk pospolity
  Fagus sylvatica,
  głaz
  395
  350
  35
  0,5
  OstródaN-ctwo Miłomłyn,
  L-ctwo Borsuki oddz. 300d (1971)
  103głaz- granit grubokrystaliczny3300.8OstródaN-ctwo Miłomłyn,
  L-ctwo Borsuki oddz. 302d (1971)
  104lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  37328OstródaN-ctwo Miłomłyn,
  W skraj Ostródy, skarpa szosy do Iławy
  261głaz- szary granit grubokrystaliczny17102.25OstródaPastwisoko b. PGR Pancerzyn, na zboczu nad rz. Grabiczek
  262„Kamień Ofiarny”- granit rapakivi9100.9OstródaW lesie 300m NW od Wysokiej Wsi
  263głaz- ciemnoszary granit grubokrystaliczny11001.25OstródaWysoka Wieś, na między 300m NW od wieży TV
  293głaz- różowy granit z napisem
  „Gr. Rose 1918”
  10101.6OstródaL-ctwo Dylewo oddz. 82f (1965), 600m N od jez.
  Francuskiego
  327głaz8001OstródaL-ctwo Dylewo oddz. 84k (1965)
  350sosna pospolita
  Pinus silvestris
  34036OstródaL-ctwo Gąsiory oddz. 91i
  Nr ew.ObiektObwód cmWysokość mGminaLokalizacja
  375dąb szypułkowy
  Quercus robur
  51025Ostróda1,9 km N od mostu na kanale w Ostródzie, po W stronie szosy nr 7
  505orzech mandżurski Juglans mandshurica - 3 szt.,
  klon srebrzysty
  Acer
  130-280
  285
  20
  20
  OstródaN-ctwo Olsztynek,
  m. Lipowo, N część parku
  506dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.,
  klon pospolity
  Acer platanoides,
  dąb szypułkowy Quercus robur- dwupniowy
  360, 390
  300
  680
  27
  22
  30
  OstródaN-ctwo Olsztynek,
  m. Smykowo, NE część parku
  507wiąz górski Ulmus glabra - dwupniowy46023OstródaN-ctwo Olsztynek,
  m. Bałcyny, N skraj parku
  508dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.40026OstródaN-ctwo Olsztynek,
  m. Szyldak, przy lasku z cmentarzem rodowym
  518dąb szypułkowy Quercus robur- 10 szt.300-50022-24OstródaN-ctwo Olsztynek, m. Durąg, E skraj parku
  564dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.400.49025OstródaL-ctwo Fiugajny, przy szosie Ostroda-Milomłyn
  565dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.385-44026OstródaL-ctwo Fiugajny, przy drodze wjazdowej do
  „Czerwonej karczmy”
  566jodła Abies35530Ostródam. Klonowo, przy pałacu
  568jesion wyniosły Fraxinus excelsior32025Ostródam. Lichtajny, park
  Nr ew.ObiektObwód cmWysokość mGminaLokalizacja
  569tulipanowiec amerykański Liriodendron tulipifera- dwupniowy130, 20017Ostródam. Glądy, park
  570lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 2 szt.
  520, 72024Ostródam. Grabin, park przypałacowy
  625sosna pospolita
  Pinus silvestris
  31031OstródaL-ctwo Gierłoż, oddz. 286, za osadą Podlesie
  628dąb- forma stożkowa38530OstródaSkrzyżowanie ulic 21 Stycznia i Pieniężnego
  629dąb szypułkowy
  Quercus robur
  41028OstródaSkrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej
  i Czarnieckiego
  630dąb szypułkowy
  Quercus robur
  39028OstródaSkrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Czarnieckiego
  635lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  41020OstródaSkraj lasu przy drodze z Turznicy do Starego Lasu
  817dąb szypułkowy Quercus robur- dwupniowy330, 35030Ostródam. Szyldak, działka pracownicza
  818dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.370, 370,
  400
  25Ostródam. Szyldak przy drodze na stary cmentarz
  1163klon pospolity
  Acer platanoides
  24022OstródaN-ctwo Stare Jabłonki, Stare Jabłonki, ul. Sportowa 4,
  wł p. Heleny Ulbrych
  1197dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42033OstródaN-ctwo Stare Jabłonki, L-ctwo Laski oddz. 72a
  1198lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  45030OstródaN-ctwo Stare Jabłonki, L-ctwo Laski oddz. 72a
  1210dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42025OstródaN-ctwo Stare Jabłonki,
  L-ctwo Gąsiory oddz. 301g
  Nr ew.ObiektObwód cmWysokość mGminaLokalizacja
  -dąb szypułkowy
  Quercus robur
  530-OstródaN-ctwo Miłomłyn
  dz. nr 3298/1 obręb Morliny
  -głaz narzutowy- granit (różowy)
  głaz narzutowy- granit (szary)
  670
  940
  170
  220
  Ostródagranica działek nr: 59 i 58/6, obręb Glaznoty,
  działka nr 362/2, obręb Pietrzwałd, msc. Pietrzwałd

  Pomniki przyrody w gminie Pasłęk

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  296/63dąb szypułkowy
  Quercus robur
  46030Pasłękw. Kwitajny, po lewej stronie szosy do Morąga, na
  przeciw parku
  6/91dąb szypułkowy
  Quercus robur
  36524Pasłękw. Rogajny, posesja p. Mariana Późniaka
  7/91dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33024Pasłękw. Rogajny, posesja p. Mariana Późniaka
  102/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  46826Pasłękw. Aniołowo, w parku
  /centrum wsi/
  110/93buk pospolity
  Fagus silvatica
  41531Pasłękw. Dawidy- w parku pałacowym p. Stanisława
  Matuszewicza
  108/93buk pospolity Fagus silvatica- 3 szt.375-45030-33Pasłękw. Dawidy- w parku pałacowym p. Stanisława
  Matuszewicza
  106/93buk pospolity
  Fagus silvatica
  34028Pasłękw. Dawidy- w parku pałacowym p. Stanisława
  Matuszewicza
  111/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42030Pasłękw. Dawidy- w parku pałacowym p. Stanisława
  Matuszewicza
  112/93dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.340-49023-26Pasłękw. Dawidy- w parku pałacowym p. Stanisława
  Matuszewicza
  105/93lipa drobnolistna Tilia cordata- 7 zrośniętych64029Pasłękw. Dawidy- w parku pałacowym p. Stanisława
  Matuszewicza
  109/93lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  31031Pasłękw. Dawidy- w parku pałacowym p. Stanisława
  Matuszewicza
  98/93buk pospolity
  Fagus silvatica
  33528Pasłękw. Kąty, na cmentarzu
  93/93buk pospolity
  Fagus silvatica
  43435Pasłękw. Kąty, przy drodze prowadzącej do kanału
  92/93buk pospolity
  Fagus silvatica
  35435Pasłękw. Kąty, przy drodze prowadzącej do kanału
  91/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  41230Pasłękw. Kąty, przy drodze prowadzącej do kanału
  99/93jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  38532Pasłękw. Kąty, przy drodze prowadzącej do kanału
  100/93lipa drobnolistna Tilia cordata- 11 szt.312-48025-30Pasłękw. Kąty, przy drodze prowadzącej do kanału
  96/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  55030Pasłękw. Kąty, w parku
  97/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  45028Pasłękw. Kąty, w parku
  101/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  50020Pasłękprzy drodze Pasłęk-Kąty, po lewej stronie, ok. 250 m od skrzyżowania Kąty- Buczyniec
  75/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42526Pasłękw. Kwitajny, park przypałacowy
  76/98świerk pospolity
  Picea abies
  27025Pasłękw. Kwitajny, park przypałacowy, 50 m na E
  od pałacu
  77/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  37521Pasłękw. Kwitajny, przed budynkiem biura b. PGR
  78/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  56029Pasłękw. Zielno, N-E skraj wsi, na gruntach p. Roberta Zygo
  121/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  38725Pasłękm. Pasłęk, na skarpie przy ul. Osińskiego
  120/93grab pospolity
  Carpinus betulus
  21017Pasłękm. Pasłęk, na skwerze przy ul. Osińskiego /koło kina
  „Znicz”/
  118/93wiąz szypułkowy
  Ulmus laevis
  31027Pasłękm. Pasłęk, na skwerze przy ul. Zamkowej
  119/93wiąz szypułkowy
  Ulmus laevis
  26026Pasłękm. Pasłęk, na skwerze przy ul. Zamkowej
  116/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  35630Pasłękm. Pasłęk, na skwerze przy ul. Jagiełły
  122/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  39128Pasłękm. Pasłęk, na skwerze, przy ul. Westerplatte /obok Banku Spółdzielczego/
  126/93jesion wyniosły Fraxinus excelsior- 9 szt.185-33029Pasłękm. Pasłęk, przy drodze prowadzącej do kościoła na ul. Osińskiego nad jezioro /
  koło internatu/
  125/93Aleja 140 szt.:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur,,
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  131-40025Pasłękm. Pasłęk, przy ul.
  Dworcowej- od przejazdu kolejowego do trasy Gdańsk-Warszawa
  115/93miłorząb dwuklapowy Ginko biloba16525Pasłękm. Pasłęk, przy ul. Wojska Polskiego 10
  117/93dąb szypułkowy
  Quercus robur
  30530Pasłękm. Pasłęk, ul. Przemysłowa 5 /w ogrodzie/
  124/93jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  36435Pasłękm. Pasłęk, w parku, przy ul.
  Westerplatte / obok kościoła Ewangelickiego/
  123/93jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  33035Pasłękm. Pasłęk, w parku, przy ul.
  Westerplatte / obok kościoła Ewangelickiego/
  1045buk pospolity
  Fagus sylvatica
  35530PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, część N
  1046buk pospolity
  Fagus sylvatica
  35030PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, część N
  1047dąb szypułkowy
  Quercus robur
  30032PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, część N
  1048modrzew japoński
  Larix kaempferi
  30028PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, część N
  1049olsza czarna
  Alnus glutinosa
  41030PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, część N, nad stawem
  1050buk pospolity
  Fagus sylvatica
  35530PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, część N-W
  1051dąb szypułkowy
  Quercus robur,
  klon pospolity
  Acer platanoides
  258, 200-
  345
  30PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, na E tarasie wzgórza pałacowego
  1052jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  30030PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, na E tarasie wzgórza pałacowego
  1053jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  38028PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, na wzgórzu, gdzie wznosił się kiedyś dwór
  1054klon pospolity
  Acer platanoides
  32032PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, na wzgórzu, gdzie wznosił się kiedyś dwór
  1055lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  42530PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, na wzgórzu, gdzie wznosił się kiedyś dwór
  1056jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  32530PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, przy drodze na wzgórze pałacowe
  1057dąb szypułkowy
  Quercus robur
  43630PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, śródpolna aleja wychodząca z S strony parku
  1058lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  38030PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, u stóp wzgórza pałacowego nad dużym stawem
  1059lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  34030PasłękN-ctwo Dobrocin, Kąty, park dworski, u stóp wzgórza pałacowego nad dużym stawem
  1060wierzba krucha
  Salix fragilis
  405-51524-25PasłękN-ctwo Młynary, Marianka, polna droga z Rzecznej (Kalsk) do Marianki, po obu stronach podjazdu do gospodarstwa

  Pomniki przyrody w gminie Rychliki

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  214/57dąb szypułkowy
  Quercus robur
  52529Rychlikiw. Liszki k/Jelonek, na gruntach Jana Kuty
  275/61głaz8000.60RychlikiN-ctwo Dobrocin, L-ctwo Buczyniec oddz. 45m
  365/75lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  53032RychlikiN-ctwo Dobrocin, L-ctwo Buczyniec oddz. 41c
  8/91jesion wyniosły Fraxinus excelsior44024Rychlikiw. Jelonki, przy drodze do
  w. Śliwica, naprzeciw SP.
  105/98buk pospolity odm. purpurowa Fagus silvatica 'Atropunicea'30330RychlikiDymnik, park dworski
  106/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  37727RychlikiDymnik, park dworski
  107/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  37033RychlikiDymnik, park dworski
  108/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  31830RychlikiDymnik, park dworski
  109/98platan klonolistny Platanus acerifolia38130RychlikiDymnik, park dworski
  110/98buk pospolity
  Fagus silvatica
  27028RychlikiJankowo, park dworski
  111/98buk pospolity
  Fagus silvatica
  34630RychlikiJankowo, park dworski
  112/98buk pospolity
  Fagus silvatica
  32030RychlikiJankowo, park dworski
  113/98buk pospolity
  Fagus silvatica
  29028RychlikiJankowo, park dworski
  114/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42028RychlikiJankowo, park dworski
  115/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  39530RychlikiJankowo, park dworski
  116/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  35026RychlikiJankowo, park dworski
  117/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33629RychlikiJankowo, park dworski
  118/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  32730RychlikiJankowo, park dworski
  119/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  30530RychlikiJankowo, park dworski
  120/98dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.293, 26026-28RychlikiJankowo, park dworski
  121/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  29028RychlikiJankowo, park dworski
  122/98grab pospolity
  Carpinus betulus
  24015RychlikiJankowo, park dworski
  123/98grab pospolity
  Carpinus betulus
  18520RychlikiJankowo, park dworski
  124/98kasztanowiec biały Aesculus
  hippocastanum- 2 szt.
  370, 26015RychlikiJankowo, park dworski
  125/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  44028RychlikiJankowo, park dworski
  126/98modrzew europejski Larix decidua39023RychlikiJankowo, park dworski
  127/98robinia biała Robinia pseudoacacia- 2 szt.195, 19515RychlikiJankowo, park dworski
  128/98sosna czarna
  Pnius nigra
  22220RychlikiJankowo, park dworski
  129/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  34024Rychlikiw. Marwica Wielka, park dworski przy Domu Dziecka
  130/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33226Rychlikiw. Marwica Wielka, park dworski przy Domu Dziecka
  131/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  32724Rychlikiw. Marwica Wielka, park dworski przy Domu Dziecka
  132/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  31024Rychlikiw. Marwica Wielka, park dworski przy Domu Dziecka
  133/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  30222Rychlikiw. Marwica Wielka, park dworski przy Domu Dziecka
  134/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  47326Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  135/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  38026Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  136/98dąb szypułkowy odm. stożkowa Quercus robur 'Fastigiata'31426Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  137/98dąb szypułkowy odm. stożkowa Quercus robur 'Fastigiata'30026Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  138/98grab pospolity
  Carpinus betulus
  19020Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  139/98jesion wyniosły Fraxinus excelsior30528Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  140/98kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum31424Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  141/98kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum27522Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  142/98klon pospolity
  Acer platanoides
  23324Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  143/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  35628Rychlikiw. Nowe Powodowo, młodsze przypałacowe
  założenie parkowe
  144/98buk pospolity
  Fagus silvatica
  31030Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  145/98daglezja zielona Pseudotsuga menziesii22025Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  146/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  54028Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  147/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  52525Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  148/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42028Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  149/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  36026Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  150/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  36026Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  151/98grab pospolity
  Carpinus betulus
  30030Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  152/98kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum41030Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  153/98kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum31028Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  154/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  32026Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  155/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  30026Rychlikiw. Nowe Powodowo, park dworski na N od drogi Stare
  Dolno-Pasłęk
  156/98buk pospolity odm. purpurowa Fagus silvatica 'Atropunicea'47028Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  157/98buk pospolity odm. purpurowa Fagus silvatica 'Atropunicea'31030Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  158/98buk pospolity odm. purpurowa Fagus silvatica 'Atropunicea'29429Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  159/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  44727Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  160/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  37029Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  161/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  35626Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  162/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  32028Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  163/98modrzew europejski Larix decidua39227Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  164/98modrzew europejski Larix decidua27030Rychlikiw. Rejsyty, park dworski
  165/98dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.454, 45016, 12Rychlikiw. Rejsyty, za jez. przy rozwidleniu dróg polnych
  166/98buk pospolity
  Fagus silvatica
  37322Rychlikiw. Śliwice, park dworski
  167/98choina kanadyjska Tsuga canadensis42822Rychlikiw. Śliwice, park dworski
  168/98jesion wyniosły Fraxinus excelsior30022Rychlikiw. Śliwice, park dworski
  169/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  36018Rychlikiw. Śliwice, park dworski
  170/98sosna pospolita
  Pinus silvestris
  21526Rychlikiw. Śliwice, park dworski
  171/98sosna wejmutka
  Pinus strobus
  31126Rychlikiw. Śliwice, park dworski
  172/98sosna wejmutka
  Pinus strobus
  27025Rychlikiw. Śliwice, park dworski
  173/98daglezja zielona Pseudotsuga menziesii21030Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  174/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  47428Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  175/98grab pospolity
  Carpinus betulus
  29418Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  176/98kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum41620Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  177/98kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum29022Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  178/98klon jawor Acer pseudoplatanus23320Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  179/98klon pospolity
  Acer platanoides
  43828Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  180/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  30228Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  181/98orzech czarny
  Juglans nigra
  31618Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  182/98sosna wejmutka
  Pinus strobus
  20430Rychlikiw. Topolno Wielkie, park dworski
  183/98jesion wyniosły Fraxinus excelsior45232Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  184/98jesion wyniosły Fraxinus excelsior37034Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  185/98jesion wyniosły Fraxinus excelsior35126Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  186/98jesion wyniosły Fraxinus excelsior34632Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  187/98jesion wyniosły Fraxinus excelsior34632Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  188/98kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum37320Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  189/98kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum37016Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  190/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  35126Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  191/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  34734Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy
  192/98lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  31222Rychlikiw. Wysoka, park przypałacowy

  Pomniki przyrody w gminie Susz

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  10/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  33621SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Kamieniec, oddz. 21h
  12/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  39922SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Kamieniec, oddz. 211g
  9/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  44321SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Kamieniec, oddz. 231a
  2/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  52721SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Zieleń, oddz. 272f
  1/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  49620SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Zieleń, oddz. 272f
  4/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  55624SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Zieleń, oddz. 286c
  6/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  44019SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Zieleń, oddz. 286c
  7/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  38018SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Zieleń, oddz. 286c
  5/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  37725SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Zieleń, oddz. 286c
  3/96dąb szypułkowy
  Quercus robur
  37723SuszN-ctwo Susz, L-ctwo Zieleń, oddz. 286c
  209/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  44528Suszw. Bałoszyce, po prawej stronie drogi do Kisielic, naprzeciw
  parku
  210/98świerk pospolity Picea abies35030Suszw. Bałoszyce, w parku
  211/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  40025Suszw. Bronowo, po prawej stronie drogi do Prabut, 100 m za tablicą
  miejscowości
  212/98klon pospolity Acer platanoides45025Suszw. Falknowo, po prawej stronie szosy do Susza, 600 m za wsią
  213/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  48024Suszw. Kamieniec, przy L-ctwie Kamieniec oddz. 260
  214/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  44524Suszw. Kamieniec, przy L-ctwie Kamieniec oddz. 260
  215/98lipa drobnolistna Tilia cordata64024Suszw. Kamieniec, w alei lipowej na W od pałacu
  216/98lipa drobnolistna Tilia cordata61522Suszw. Kamieniec, w alei lipowej na W od pałacu
  217/98lipa drobnolistna Tilia cordata52018Suszw. Kamieniec, w alei lipowej na W od pałacu
  218/98lipa drobnolistna Tilia cordata50019Suszw. Kamieniec, w alei lipowej na W od pałacu
  219/98lipa drobnolistna Tilia cordata47517Suszw. Kamieniec, w alei lipowej na W od pałacu
  220/98lipa drobnolistna Tilia cordata44520Suszw. Kamieniec, w alei lipowej na W od pałacu
  221/98lipa drobnolistna Tilia cordata41519Suszw. Kamieniec, w alei lipowej na W od pałacu
  222/98lipa drobnolistna Tilia cordata38019Suszw. Kamieniec, w alei lipowej na W od pałacu
  223/98lipa drobnolistna Tilia cordata60017Suszw. Kamieniec, w alei lipowej, po W stronie jez. Gaudy
  224/98lipa drobnolistna Tilia cordata67519Suszw. Kamieniec, w kierunku jez. Gaudy
  225/98kasztanowiec zwyczajny Aesculus
  hippocastanum
  44524Suszw. Kamieniec, w parku przypałacowym
  226/98lipa drobnolistna Tilia cordata46526Suszw. Kamieniec, w parku przypałacowym
  227/98lipa drobnolistna Tilia cordata40026Suszw. Kamieniec, w parku przypałacowym
  228/98lipa drobnolistna Tilia cordata37026Suszw. Kamieniec, w parku przypałacowym
  229/98topola biała Populus alba38030Suszw. Różanka, po prawej stronie drogi do Babięt (w zadrzewieniu
  na końcu wsi)
  230/98buk pospolity Fagus silvatica35527Suszw. Różanka, po prawej stronie drogi do Babięt, 400 m za wsią
  231/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  38023Suszw. Ulmowo, po lewej stronie szosy do Iławy, 300 m za wsią
  232/98lipa drobnolistna Tilia cordata44227Suszw. Ulmowo, po lewej stronie szosy do Kamieńca, ok. 1 km za
  wsią
  233/98dąb szypułkowy
  Quercus robur
  38028Suszw. Ulmowo, po lewej stronie szosy do Iławy, przy tablicy
  miejscowości
  208/98tulipanowiec amerykański Liriodendron tulipifera- 2 szt.260, 26025, 25Suszm. Susz, ul. Słowiańska, przy plebanii Parafii Św. Rozalii
  1281Grupa drzew:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur-8 szt. wiąz górski Ulmus gabra-2 szt.
  jesion wyniosły
  Fraxinus Excelsior
  -
  7 szt.
  klon zwyczajny
  Acer platanoides-4 szt.
  buk purpurowy
  Fagus sylvatica "Purpurea
  "-1 szt. grab
  Carpinus-1 szt.
  294-443
  224, 328
  230-373
  262-338
  373 230
  -Suszpark w Suszu na grodzisku nad jeziorem Suskim
  1282Aleja:
  dąb szypułkowy
  Quercus robur-42 szt. głóg Crataegus-7 szt. grusza Pyrus-13 szt. jabłoń Malus-13 szt. klon zwyczajny Acer platanoides-6 szt.
  lipa
  Tilia-212 szt. osika Populus tremula-16 szt. inne gatunki-10 szt.
  50-230
  50-80
  30-180
  60-170
  80-180
  70-590
  60-180
  50-240
  -Suszśródpolna aleja łącząca miejscowości Zieleń i Olbrachtowo
  1283Aleja:
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata-63 szt.
  klon zwyczajny
  Acer platanoides-2 szt. sosna zwyczajna Pinus sylvestris-2 szt.
  wiąz górski
  Ulmus gabra-5 szt. grusza
  Pyrus-1szt.
  50-420
  230-400
  160-280
  80-310 100
  -Suszśródpolna aleja prowadząca od miejscowości Kamieniec
  w kierunku
  północno-wschodnim do lasu, w części
  przylegająca do południowego skraju oddz. 261 leśnictwo Kamieniec, nadl. Susz
  1284lipa drobnolistna Tilia cordata „Gospoda Lipa"31018Suszoddz. 189 c leśnictwo Jeziorno w pobliżu strumienia łączącego jezioro Modre z jeziorem Czerwica, przy leśnej drodze (po południowej stronie) prowadzącej wzdłuż południowego brzegu jeziora
  Czerwica
  12852 dęby szypułkowe Quercus robur „Dęby Graniczne"593, 32223, 25Suszoddz. 189 c leśnictwo Jeziorno, skarpa brzegowa jeziora Czerwica ok. 100 m
  na wschód od ujścia strumienia wpadającego do Czerwicy z
  jeziora Modrego i Głębokiego
  Nr ew.ObiektObwód
  cm
  Wysokość
  m
  GminaLokalizacja
  12862 klony zwyczajne
  Acer platanoides
  „Klonowa Brama"
  255, 27017, 18Suszoddz. 198 i leśnictwo Szwalewo, miejscowość Solniki przy drodze leśnej z Siemian do Januszewa
  1287dąb czerowny Quercus rubra „Solnicki Dąb"31919Suszpółnocno-wschodni brzeg jeziora Głębokiego
  1288dąb szypułkowy
  Quercus robur
  „Cmentarny Dąb"
  29226Suszoddz. 174 d leśnictwo Szwalewo, na zakręcie drogi
  leśnej ok. 100 m od drogi oddziałowej pomiędzy oddz. 174
  i 198

  Pomniki przyrody w gminie Zalewo

  Nr. Pom.ObiektObwód (cm)Wysokość (m)GminaLokalizacja
  430dąb szypułkowy
  Quercus robur
  58525ZalewoL-ctwo Piekło oddz. 253
  486dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.440.53024, 27ZalewoL-ctwo Piekło, E skraj zrębu i oddz. 210
  487dąb szypułkowy
  Quercus robur
  52030ZalewoPole PSK Plękity N od Jaśkowa, 50m od lasu (oddz. 204)
  514dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt.375.39023ZalewoN-ctwo Miłomłyn, L-ctwo Piekło oddz. 254a, na skraju lasu przy szosie Bynowo- Wielowieś
  515dąb szypułkowy
  Quercus robur
  58532ZalewoN-ctwo Miłomłyn, L-ctwo Piekło oddz. 253a
  516dąb szypułkowy
  Quercus robur
  47029ZalewoN-ctwo Miłomłyn, przy drodze Jaśkowo-Młynki, oddz. 206a
  532dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt.480-53021ZalewoL-ctwo Piekło oddz. 201b,c - W skraj lasu i jeden w lesie 80 m dalej
  533dąb szypułkowy Quercus robur- 5 szt.320-40021Zalewom. Jaśkowo, E skraj lasu, oddz. 207
  534dąb szypułkowy Quercus robur- 4 szt.300-56022Zalewom. Jaśkowo, E skraj lasu, oddz. 207d
  535dąb szypułkowy
  Quercus robur
  47021Zalewom. Jaśkowo, E skraj lasu, oddz. 207a
  626dąb szypułkowy
  Quercus robur
  platan
  390
  360
  28
  26
  Zalewowśród zabudowy przypałacowej ZR Bądki
  843lipa drobnolistna
  Tilia cordata
  jesion wyniosły
  Fraxinus excelsior
  buk pospolity Fagus silvatica- 3 km alei śródpolnej 207 szt., w tym 29 pomnikowych
  270-47515-20ZalewoN-ctwo Miłomłyn, Wielowieś-Jaśkowo
  844dąb szypułkowy Quercus robur- 27 szt.,
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata- 6 szt.
  205- 50515-22ZalewoN-ctwo Miłomłyn, szpaler przy drodze
  gruntowej od jez. Piekiełko do alei- pomnika Nr 843
  845dąb szypułkowy Quercus robur- 4 szt.340- 49024-28ZalewoN-ctwo Miłomłyn,
  m. Urowo, łąka przy szkole
  846dąb szypułkowy
  Quercus robur
  55025ZalewoN-ctwo Miłomłyn,
  nad zat. Kraga, 250 m S od wylotu kan. Iławskiego
  1269Aleja:
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata-39 szt.
  głóg
  Crataegus-2 szt. jesion
  Fraxinus-9 szt. grab
  Carpinus-1 szt. dąb szypułkowy
  Quercus robur-6 szt.
  jabłoń
  Malus-3 szt.
  101-380
  42-44
  98-155
  220
  64-208
  106-138
  -Zalewośródpolna aleja odchodząca od gruntowej drogi Zalewo- Sadławki w kierunku Bądek do zabudowań Folwark
  1270Aleja dębów szypułkowych Quercus robur-99 szt.132-314-Zalewośródpolna aleja odchodząca z Bądek na zachód do zabudowań Folwark
  1271Grupa 12 dębów szypułkowych Quercus robur220-322-Zalewośródpolna kępa rosnąca wzdłuŜ nieuŜytku przy zabudowaniach Folwark
  1272dąb szypułkowy
  Quercus robur
  „Pomieliński dąb”
  57228Zalewowschodni brzeg Jeziora Jeziorak na południe od wyspy Czaplak
  1273dąb szypułkowy
  Quercus robur
  „Ewingus”
  39226Zalewoul. Sienkiewicza 3 w Zalewie
  Aleja:
  brzoza Betula-34
  szt.106-225
  klon zwyczajny
  Acer platanoides-10120-416
  1274szt.
  lipa drobnolistna
  Tilia cordata-34 szt.
  146-535-Zalewośródpolna aleja z Gubławek do lasu w kierunku na Karpowo
  grab Carpinus-42
  szt.108-271
  dąb szypułkowy
  Quercus robur-1280-160
  szt.
  inne gatunki-6 szt.99-300
  Aleja:śródpolna aleja prowadząca z m. Polajny w kierunku Rudni do skrzyŜowania ze starą drogą (obecnie zadrzewienie) odchodzącą na północ w kierunku kolonii Dobrzyki
  dąb szypułkowy
  Quercus robur-6150-350
  szt.
  grusza Pyrus-2 szt.70-180
  jabłoń
  Malus-3 szt.80-110
  jawor Acer
  pseudoplatanus-1230
  1275szt.
  jesion
  Fraxinus-10
  40-360-Zalewo
  szt.
  klon polny Acerf. krzew.
  campestre-1szt.
  klon zwyczajny
  Acer platanoides-2770-370
  szt.
  lipa Tilia-27 szt.60-430
  osika Populus
  tremula-3 szt.40-120
  wierzba Salix-1 szt.150
  1289dąb szypułkowy
  Quercus robur
  42625Zalewooddz. 21 h nadleśnictwo Iława, obr. Drwęca, na terenie ośrodka wypoczynkowego
  „Chmielówka”

  Opracowano na podstawie :
  • https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
  • Zdjęcia zbiory własne, Internet