Łanioch

Pojezierze Iławskie / Turystyka / RezerwatyRezerwat Buczyna na Łaniochu

Rezerwat "Buczyna na Łaniochu"

. . . to musisz zobaczyć, tu musisz tu być !

Rezerwat Buczyna na Łaniochu na Pojezierzu Iławskim

Rezerwat Buczyna na Łaniochu

. . . Jakie bądź byłoby prawo, czyjekolwiek by było, do tych przyszłych barbarzyńców poprzez wszystkie czasy wołam z krzykiem: – nie pozwalam! Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po którym święty jeleń chodzi- jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności. Puszcza jest niczyja – nie moja ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta! . . . 
Stefan Żeromski

Rezerwat „Buczyna na Łaniochu” jest obszarem o pow.  214,5 ha; obejmującym las bukowy, buczynę pomorską o bogatym runie, rosnącą 4 km na wschód od wsi Gardzień i obejmującą teren na południe od Zatoki Widłąg. Celem ochrony jest zachowanie najbardziej wartościowego na terenie całego Pojezierza Iławskiego fragmentu buczyny pomorskiej, która występuje w formie dwóch zespołów: buczyny żyznej i buczyny kwaśnej. Największą powierzchnię zajmuje buczyna żyzna, która dodatkowo różnicuje się na dwa podzespoły: buczyny kokoryczowej i buczyny typowej. Oba zbiorowiska są rzadkie na terenie całego Pojezierza Iławskiego, a buczyna kokoryczowa jest obecnie zbiorowiskiem prawie reliktowym na tych terenach. Buczyna typowa zajmuje grzbiety i zbocza moreny czołowej. Zastoiskowe zagłębienia porasta łęg olszowo-jesionowy, a w jego sąsiedztwie rozwija się buczyna kokoryczowa lub fragmenty żyznego grądu czyśćcowego.

Stwierdzono 306 gatunków flory naczyniowej, w tym chronione: bluszcz pospolity, podkolan biały, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko. Poza tym występują tu również inne cenne gatunki roślin m.in. rzęśl wiosenna i okrężnica bagienna – naturalnie spotykane w głębokich rowach o wodzie wolno płynącej, a także żankiel zwyczajny i rutewka orlikolistna. Ciekawymi gatunkami są przetacznik górski oraz trzmielina brodawkowata, która ma tutaj jedno z najdalej na zachód wysuniętych stanowisk w naszym kraju.

Rezerwat Buczyna na Łaniochu na Pojezierzu Iławskim
Początek rezerwatu droga do Sarnówka
Rezerwat Buczyna na Łaniochu na Pojezierzu Iławskim
Rezerwat Buczyna na Łaniochu na Pojezierzu Iławskim

W rezerwacie zabrania się :

 • wycinania trzciny, sitowia i innej roślinności nadbrzeżnej i wodnej
 • niszczenia gniazd, podbierania jaj i piskląt wszelkich gatunków ptaków
 • niszczenia i uszkadzania roślinności
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt
 • zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części
 • zanieczyszczania wody i terenu rezerwatu oraz zakłócania ciszy
 • używania kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych
 • umieszczania tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu
 • wznoszenia budowli, urządzeń sportowych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych
 • przebywanie na obszarze chronionym poza miejscami specjalnie do tego celu wyznaczonymi przez konserwatora zabytków – zakaz nie dotyczy osób wykonywujących na terenie rezerwatu czynności służbowe z ramienia użytkownika jeziora
 • zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet